EFELER diyar›; Tavas

İlçe s›n›rlar› içerisinde bulunan höyük düzenindeki yerleşimlerden, bölgenin tarihinin Prehistorik Dönem'e kadar uzand›ğ› anlaş›lmaktad›r. Yine Tavas Ovas›'n›n çevresinde bulunan Tabea ve Heraclea Salbace Antik Kentleri, yöredeki yerleşimin Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde etkin bir şekilde sürdüğünü göstermektedir. Yöre, 12'inci ve 13'üncü yüzy›llarda Türkmenler'in Karia Bölgesi'ne yapm›ş olduğu ak›nlarla Türkleşmiştir. İbn-i Batuta ve Evliya Çelebi'nin kay›tlar›nda Muğla ve Ayd›n s›n›rlar›na kadar dayand›ğ› ifade edilen Tavas, ad›n› 13. As›r'da kurulmuş ve merkezi H›rka Köyü olan Tavasl›oğlu Beyliği'nden alm›şt›r. O y›llarda şu andaki ilçe merkezinin bulunduğu yer ise Yarangüme olarak adland›r›lm›şt›r. Tavasl›lar›n bugün dahi memleketlerini eski ismiyle adland›rmalar›, ağ›z al›şkanl›ğ›ndan ziyade, bu isim ile kendilerini özdeşleştirmelerindendir. Anadolu’da 'yarenlik', 'yoldaşl›k' anlam›nda kullan›lan bu kelime, ayn› zamanda Tavasl› olmay› ifade etmektedir. Bu memleketin insanlar›, topraklar›na duyduklar› bağl›l›k ve yoldaşl›k duygusu ile her koşulda birbirlerinin yan›nda yer almay› başarm›şlard›r. Sahip olduğu verimli topraklar›, ve uygun arazi koşullar› ile tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tavas, bugün de bu özelliğini devam ettirmektedir. Tavas, doğan›n eşsiz güzelliklerinin tarihin derin izleri ile buluştuğu, kültürel değerlerin birbirinden renkli gelenek ve göreneklerle biraraya geldiği köklü ve kadim bir ilçedir.
Kurumsal Mağazalar Haberler Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları İletişim
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve T.A.Ş   |   Tüm Hakları Saklıdır.
 
MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
0258 212 88 88


Mega Tasarım 2012