Ediz Hun

Ediz Hun O kadar çok yönünüz var. Size nas›l hitap edelim, soruya hangi yönünüzden başlayal›m bilemiyorum. Tabi, sizin filmlerinizle büyüdük, ama ben size hocam diyerek hitap etmek isterim. Siz Ediz deyin, en doğrusu bu! Ne isterseniz onu deyin. Aktörlük sizin için nas›l başlad›, tasarlad›ğ›n›z bir şey miydi, yoksa tesadüf mü? Ben tesadüflere, yeni Türkçesiyle rastlant›lara çok inanan bir insan›m. Biz kader diyoruz; al›n yaz›s›, yazg› diyoruz. İyi rastlant›lar var, ama ne yaz›k ki kötü rastlant›lar da var. Benimki iyi bir rastlant›yd›. Burada, Büyükada’n›n tepesinde Tepeköy nam›yla maruf bir yer var. Babam orada bir ev yapt›rm›şt›, yazlar› orada geçirirdik. Almanya’da talebeydim. Altm›ş üçün yaz›nda da yaz tatili için buraya geldim. O s›ra tesadüfen Acar Filmin genel müdürü Sabahattin Sürmeli ad›nda bir zat, beni görmüş. Geldi, “Senin Almanya’da talebe olduğunu duydum, ama sinemada senin gibi gençlere ihtiyaç var” dedi. O s›ra 22 yaş›nday›m. Ses mecmuas› o zamanlar yar›şma yapard›. Yar›şmalara girdim, yar›şmada Ajda Pekkan vard›; Hülya Koçyiğit, Süleyman Turan da vard›. Velhas›l girdik ve ben birinci oldum. Bana 12.500 liradan 6 filmlik sözleşme imzalatt›lar. Filmler iş yapmazsa Almanya’ya dönersin dediler. Ama filmler iş yap›nca, devam ettik. Aktörlük, hayat›n›z› ne kadar etkiledi? Bu etki devam ediyor mu? Hayatta hiçbir şeye tutkuyla bağlanmam. Sigaray› da bir anda kestim, b›rakt›m. Sinema da öyle. Beğendiğim rol olursa çal›ş›r›m, olmazsa çal›şmam. Bir başka prensibim var, başrollerden biri olmak kayd›yla çal›ş›r›m. Yoksa “baba rolü” gibi öyle eften püften rollerle gelen projelerle ilgilenmem. Seksen yaş›na da girsem böyle rollere girmem. BİZ ONU YEŞİLÇAM'IN EN ROMANTİK JÖNÜ BİLİRİZ, AMA EDİZ HUN'UN PEK ÇOK YÖNÜ VAR. O SADECE AKTÖR DEĞİL, İŞ ADAMI, SİYASETÇİ, ÜNİVERSİTE HOCASI VE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA BİR AKTİVİST. EDİZ HUN İÇİN "ÇEVRE MİLİTANI" DEMEK BİLE FAZLA ABARTILI KAÇMAZ. Yeşilçam’›n Yeşilçam olduğu y›llarda, kimsenin, sinemaya mendilsiz gitmediği zamanlarda çok ünlüydü. Sonra televizyon ç›kt›, sinema geriledi, ama o daha çok ünlendi. TV’de Sinema kuşağ›n› insanlar dört gözle bekliyordu. O art›k sinemalar›n olmad›ğ› köylerde bile genç k›zlar›n hayran olduğu aktördü. Ünü aktörlüğüyle s›n›rl› kalmad›, s›k› bir çevreciydi ve bunu meclise kadar taş›d›. Milletvekili olarak, Mecliste Çevre Bakan›’ndan daha çok çevre konusunda onun sesi ç›kt›. Bunu bilim alan›nda da sürdürdü. Halen 3 ayr› üniversitede ders veriyor. Üç binden fazla kaktüsü olan bir koleksiyona sahip. Eşi Berna Han›m ile çok mutlu, mesut bir hayatlar› var. İşte bu aksiyon adam›n›, Büyükada'daki evinin çat›s›nda çal›ş›rken yakalad›k. Sağolsun, bizi k›rmad› ve sorular›m›za samimiyetle cevap verdi.
Kurumsal Mağazalar Haberler Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları İletişim
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve T.A.Ş   |   Tüm Hakları Saklıdır.
 
MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
0258 212 88 88


Mega Tasarım 2012